¿Qué excita a las mujeres?

Christian Grey ha desatado la pasión y el deseo de muchas mujeres… y los hombres se preguntan el porqué. ¿Lo averiguamos?

Elena Crespi Asensio

Elena Crespi Asensio

Este no va a ser un artículo más sobre la trilogía de Las cincuenta sombras de Grey… Lo que pretendo es reflexionar sobre las claves que ha utilizado la autora y los secretos que podemos aprovechar para descubrir qué excitaa las mujeres. Y desvelaremos el secreto antes de empezar: la seducción. Pero dejadme hacer un apunte antes de hablar de cómo se seduce a una mujer… si estos libros de los cuales todo el mundo habla ha excitado a una gran cantidad de mujeres es por una cosa: porque su contenido es erótico y sexual. Por lo tanto: aquello que es sexual, excita. Parece una afirmación muy básica pero muy cierta. Y es que hay quien pretende excitarse sin que el sexo tenga un papel importante. Pues lo tiene. Lo que pasa que el sexo es un concepto muy amplio que incluye muchas cosas.

 

zoomcaratsexo

Ahora sí, ahora podemos hablar de seducción. En nuestra consulta acuden mujeres que han aumentado su deseo sexual gracias a Las cincuenta sombras… y es que es muy sencillo: leer sobre algo relacionado con el sexo, puede excitar. Y si el juego de seducción que lo envuelve es erótico, aún puede excitar más.

Algunas parejas que acuden a consulta nos dicen que desde que la lectura erótica ha aparecido en sus vidas, la frecuencia de las relaciones sexuales ha aumentado. Incluso hay mujeres que después de una sesión de lectura (y no necesariamente tienen que leer las aventuras de Grey) sienten un gran deseo de acercarse a su pareja y hacer el amor. Y eso es maravilloso. No por la frecuencia, sino por el deseo.

Sentir deseo sexual puede ser maravilloso pero, a menudo, con el paso del tiempo el deseo tiende a disminuir. Entonces, todo aquello que se pueda hacer para que el deseo llamo a nuestra puerta será bienvenido.

DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

Algunos hombres han querido ver qué es lo que excita a sus parejas. Y se han atrevido a leer alguna de las páginas de la trilogía o la trilogía entera. Fantástico! Eso quizás significa que hay cierta preocupación o interés en saber qué excita a las muejres.

La pregunta sería… ¿cómo pasamos del terreno de la ficción al terreno de la realidad? Repito, la palabra clave es la seducción.

¿Ya sabes qué seduce a tu pareja? Porque no a todas las mujeres les excitan las mismas cosas (la famosa trilogía no gusta a todo el género femenino) ¿Le has preguntado a tu pareja qué la seduce? Pues te invito a hacerlo.

Si hablamos sobre hombres y mujeres, los hombres son mucho más visuales y están conectados de un modo muy firme a su sexualidad (hablaremos de ello más adelante). En cambio, la excitación de algunas mujeres es un poco más compleja, tiene un recorrido más largo. Pero sumamente divertido. Solamente falta descubrirlo. Y el juego de la seducción tiene un papel muy significativo en este trayecto: tocar, reír, sentir, acariciar, lamer, susurrar, pellizcar, temblar, jadear… y muchos más son los verbos que pueden acompañar este proceso de excitación que es tan importante para sentir placer.

Como la sexualidad es un cóctel con ingredientes únicos para cada persona es necesario descubrir qué ingredientes tiene el de cada uno. ¿Quieres descubrirlo?

http://www.elperiodico.com/es/noticias/mucho-mas-que-sexo/que-excita-las-mujeres-2347323

DONA I SEXUALITAT

¿Què excita les dones?

Christian Grey ha desencadenat la passió i el desig de moltes dones… i els homes es pregunten el perquè. ¿Ho esbrinem?

Aquest no serà un article més sobre la trilogia de Cinquanta ombres d’en Grey… El que pretenc és reflexionar sobre les claus que ha utilitzat l’autora i els secrets que podem aprofitar per descobrir què excita les dones. I revelarem el secret abans de començar: laseducció. Però deixeu-me fer un apunt abans de parlar de com se sedueix una dona… si aquests llibres dels quals tothom parla han excitat una gran quantitat de dones és per una cosa: perquè el seu contingut és eròtic i sexual. Per tant: allò que és sexual, excita. Sembla una afirmació molt bàsica però molt certa. I és que hi ha qui pretén excitar-se sense que el sexe hi tingui un paper important. Doncs el té. El que passa que el sexe és un concepte molt ampli que inclou moltes coses.

 

zoom{caratsexo}

Ara sí, ara podem parlar de seducció. A la nostra consulta hi venen dones que han augmentat el seu desig sexual gràcies a ‘Cinquanta ombres…’, i és que és molt senzill: llegir sobre alguna cosa relacionada amb el sexe pot excitar. I si el joc de seducció que ho enbolcalla és eròtic, encara pot excitar més.

Algunes parelles que venen a consulta ens diuen que des que la lectura eròtica ha aparegut en les seves vides, la freqüència de les seves relacions sexuals ha augmentat. Fins i tot hi ha dones que després d’una sessió de lectura (i no necessàriament han de llegir les aventures d’en Grey) senten un gran desig d’anar-se’n al llit amb la seva parella i fer l’amor. I això és meravellós. No per la freqüència, sinó pel desig.

Sentir desig sexual pot ser meravellós, però, sovint, amb el pas del temps el desig tendeix a disminuir. Llavors, tot allò que es pugui fer perquè el desig  truqui a la nostra porta serà benvingut.

DE LA FICCIÓ A LA REALITAT

Alguns homes han volgut veure què és el que excita les seves parelles. I s’han atrevit a llegir alguna de les pàgines de la trilogia, o la trilogia sencera. ¡Fantàstic! Això potser significa que hi ha certa preocupació o interès a saber què excita les dones.

La pregunta seria… ¿com passem del terreny de la ficció al terreny de la realitat? Ho repeteixo, la paraula clau és la seducció.

¿Ja saps què sedueix la teva parella? Perquè no a totes les dones els exciten les mateixes coses (la famosa trilogia no agrada a tot el gènere femení) ¿Li has preguntat a la teva parella què la sedueix? Doncs et convido a fer-ho.

Si parlem sobre homes i dones, els homes són molt més visuals i estan connectats d’una manera molt ferme a la seva sexualitat (parlarem d’això més endavant). En canvi, l’excitació d’algunes dones és una mica més complexa, té un recorregut més llarg. Però summament divertit. Només cal descobrir-lo. I el joc de la seducció té un paper molt significatiu en aquest trajecte: tocar, riure, sentir, acariciar, llepar, xiuxiuejar, pessigar, tremolar, panteixar… i són molts més els verbs que poden acompanyar aquest procés d’excitació que és tan important per sentir plaer.

Com que la sexualitat és un còctel amb ingredients únics per a cada persona, és necessari descobrir quins ingredients té el de cada un. ¿Vols descobrir-ho?

Share

Taller de sexualitat femenina: Contacto con tacto

Taller de sexualitat femenina: Contacto con tacto

Taller teòricopractic de sexualitat per a dones, a càrrec de Núria Beitia. Aquest taller és una proposta on, a partir de l’experiència viscuda, dels anhels somniats, de les aportacions teòriques que rebrem i de diverses dinàmiques proposades, ens puguem endinsar i gaudir en plenitud del plaer de ser cos.

Si ja has viscut l’experiència del “Contacto con tacto” et convidem a tornar-hi ja que el taller estrena continguts i dinàmiques. Preu: 70€. Cal portar roba còmoda, mitjons, un fulard, una manteta… i ganes de passar-ho bé.

Data:4 de juny

Hora: D’11 a 14 i de 16.30 a 19.30 h

Organitza: Pròleg: Llibreria de Dones. HILDEGARDA, Associació Cultural de Dones Lloc: C. Sant Pere Més Alt, 46 Més Informació: llibreriaproleg@llibreriaproleg.com. Inscripció prèvia.

Share

Més de 150 expertes en sexualitat de tot el món es reuneixen a Castelldefels

L’esdeveniment, organitzat amb motiu del cinquè Aniversari de l’empresa de Castelldefels ‘La Maleta Roja’, dedicada a l’erotisme i salut sexual de la dona, comptarà amb la presència de la regidora de Polítiques d’Igualtat, Núria Milà (PSC)

Amb motiu del seu V Aniversari, La Maleta Roja, empresa dedicada a l’erotisme i salut sexual de la dona, ha organitzat la VI Convenció Internacional LMR en la qual reunirà a més de 150 expertes assessores i professionals (sexòlogues, terapeutes, psicòlogues …) de la companyia de tot el món. L’esdeveniment, que tindrà lloc a Castelldefels els dies 12 i 13 de març, comptarà amb la presència de la regidora de Polítiques d’Igualtat de Catselldefels, Núria Milà (PSC).

Amb seu a Castelldefels però amb presència a tot Espanya, Portugal, Itàlia o Uruguai, La Maleta Roja commemora la seva trajectòria amb una trobada d’expertes en sexualitat a nivell internacional. L’evolució de la dona en la sexualitat, els nous i més demandats productes de la Maleta Roja, les experiències viscudes en les reunions, són només alguns dels temes que s’abordaran durant la Convenció que començarà a l’Hotel Ciutat de Castelldefels el dia 12 a les 9 hores.

I és que tant l’Ajuntament, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, com La Maleta Roja es preocupen per conscienciar i sensibilitzar a la dona sobre la importància del seu paper en la sexualitat i de com millorar la seva qualitat de vida, portant a terme una important tasca social i educativa.

——————————————————————————————-

El evento, organizado con motivo del quinto aniversario de la empresa de Castelldefels ‘La Maleta Roja’, dedicada al erotismo y salud sexual de la mujer, contará con la presencia de la concejala de Políticas de Igualdad, Núria Milà ( PSC)

Con motivo de su V Aniversario, La Maleta Roja, empresa dedicada al erotismo y salud sexual de la mujer, ha organizado la VI Convención Internacional LMR en la que reunirá a más de 150 expertas asesoras y profesionales (sexólogas, terapeutas, psicólogas. ..) de la compañía de todo el mundo. El evento, que tendrá lugar en Castelldefels los días 12 y 13 de marzo, contará con la presencia de la concejala de Políticas de Igualdad de Catselldefels, Núria Milà (PSC).

Con sede en Castelldefels pero con presencia en toda España, Portugal, Italia o Uruguay, La Maleta Roja conmemora su trayectoria con un encuentro de expertos en sexualidad a nivel internacional. La evolución de la mujer en la sexualidad, los nuevos y más demandados productos de la Maleta Roja, las experiencias vividas en las reuniones, son sólo algunos de los temas que se abordarán durante la Convención que comenzará en el Hotel Ciudad de Castelldefels el día 12 a las 9 horas.

Y es que tanto el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Políticas de Igualdad, como La Maleta Roja se preocupan por concienciar y sensibilizar a la mujer sobre la importancia de su papel en la sexualidad y de cómo mejorar su calidad de vida , llevando a cabo una importante labor social y educativa.

http://www.elcastell.org/ca/index.asp?Id=5321

Share

El sexo mandamiento

2. SEXUALIDAD Y RELIGIÓN. ¿Es el sexo un pecado o una bendición? La ética laica no ve límites en las relaciones sexuales; la moral católica, en cambio, una retahíla. En esta serie de artículos, profesionales e intelectuales reflexionan y debaten sobre la vigencia del catolicismo en la sociedad racional.
Emma Riverola Escritora
 

Ambos lucen carreras, doctorados, cargos de responsabilidad y obra publicada en sus currículos. Domènec Melé es profesor de Ética Empresarial en IESE. Victòria Camps, catedrática de Filosofía en la Universitat Autònoma de Barcelona, preside el Comité Bioético de España. Con ambos comparto un café. Melé me cita a las 8 de la mañana en la imponente sede de IESE, en el acomodado barrio de Pedralbes. Aparece puntual, con traje clerical, cabello cano pulcramente peinado y una amable sonrisa que no borrará en toda la conversación. Con Camps me encuentro a primera hora de la tarde, en una cafetería del centro de Barcelona. Ha conseguido hacer un hueco en su agenda antes de volar a Bruselas. Elegante, discreta, cruzamos unas palabras de saludo y, sin preámbulos, entra en materia: «Para la ética que quiere ser universal y laica, el sexo no es un tema fundamental. No hay límites en las relaciones sexuales. La libertad es total. La única restricción es la propia de cualquier relación humana: no hacer daño a otra persona». Por el contrario, Melé, antes de abordar la cuestión, prefiere situarla en el marco de la ética y de la moral: «La ética es un tratado de virtudes que busca la excelencia, no un simple conjunto de normas. La moral cristiana significa seguir a Jesús en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde la concepción hasta la muerte. Es una guía para hacer un buen uso de la libertad».

Semana Santa 8 Dos bañistas contemplan a unos nazarenos en una playa valenciana, el pasado abril.

Semana Santa 8 Dos bañistas contemplan a unos nazarenos en una playa valenciana, el pasado abril. ARCHIVO / AFP

Sexualidad y compromiso

Melé apenas gesticula, habla con precisión y su tono es limpio, casi aséptico. Ni una vacilación precede a sus palabras: «La tensión entre el deseo y lo que nos conviene es fuerte, pero se ha de humanizar la sexualidad. Integrarla en la persona y contemplarla como parte del amor. De un amor comprometido y estable. Orientado a la unión. Abierto a la vida». Amor y vida. Matrimonio y reproducción. Melé señala los dos condicionantes que la Iglesia considera obligados para bendecir las relaciones sexuales.

Para Camps, la moral católica está obsesionada con el sexo. Confunde ideas con prejuicios y contempla el sexo como pecado, por ello solo lo acepta bajo unas normas muy específicas. «Si no hay daño -afirma la catedrática-, todo está permitido, porque es una relación privada y un compromiso entre dos personas. Una forma de expresar aprecio, amor o amistad hacia una persona. Personalmente, el sexo sin amor lo entiendo poco. Aunque es una realidad, opino que si la relación solo se basa en el instinto o la diversión, hay poca o ninguna diferencia con una relación puramente animal».Condones, gais y educaciónA partir de la obligada ecuación católica de matrimonio y reproducción, Melé es taxativo: «El uso del anticonceptivo evita que el amor dé fruto». Por lo tanto, a sus ojos, no es aceptable. Tampoco las relaciones homosexuales, aunque aquí el profesor apunta: «Se ha de respetar la homosexualidad. Incluso puede haber una ordenación jurídica, pero en ningún caso deberíamos hablar de matrimonio. La trampa está en jugar con su definición. No podemos confundir la realidad con lo que nosotros queremos que sea la realidad. Si no acotamos el significado de matrimonio, también podríamos llegar a incluir la poligamia».A pesar de las notables divergencias entre los discursos de Melé y Camps, ambos coinciden en la necesidad de mejorar la educación sexual en las escuelas. «Es casi inexistente -afirma Camps-. Hay que distinguir entre informar y educar. Lo primero se hace poco y mal. Habría que hacer un mayor esfuerzo educativo sobre la dimensión de las relaciones sexuales. Si solo se aprende de lo que se ve en la televisión o el cine, se puede llegar a una concepción excesivamente promiscua. Una relación tan íntima tiene una importancia alta. Se ha pasado de un extremo a otro. La visión laica opta por no intervenir. La religiosa interviene demasiado». Melé, por su lado, apunta: «Uno de los problemas más graves de la sociedad es confundir biología con sexualidad, se ofrece una educación deshumanizada, no integrada en la totalidad del ser. Se pierde el significado de la relación sexual y provoca curiosidad malsana. No puede quedar reducida a explicar el uso del preservativo».Pederastia y celibato

«Es terrible -asevera Melé-. No hay excusas para la pedofilia. Es evidente que se han producido fallos en la selección de sacerdotes y en alguna actitud de encubrimiento. Pero no hay relación entre el celibato y la pederastia. Es un problema de debilidad humana». Melé cita datos estadísticos que no aprecian una mayor proporción de pederastas entre los religiosos.

Camps corrobora que es muy difícil demostrar causalidad entre celibato y pederastia, aunque matiza que la represión halla salidas que normalmente no se buscarían. «El celibato es una opción respetable -apunta-. Pero es antinatural». Melé no cree que sea necesario corregir la norma del celibato. «Se ha revisado mil veces. La última, con Pablo VI, y se pronunció a favor de continuar con la disciplina. Es una cuestión de entrega del corazón. El hombre casado debe entregarse plenamente al matrimonio. El sacerdote, al ministerio».

Las conversaciones acaban mucho más tarde que los cafés. Melé ruega rigor a la hora de reflejar sus argumentos. Considera que los medios no siempre son objetivos con las informaciones sobre la Iglesia. Horas después de nuestra charla, Camps envía un correo electrónico con una serie de aclaraciones.

Hablar de sexo, sí, pero con prevención. Ambos.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20101102/sexo-mandamiento/570875.shtml

CREURE O NO CREURE

2. SEXUALITAT I RELIGIÓ. ¿El sexe és un pecat o una benedicció? L’ètica laica no veu límits en les relacions sexuals; la moral catòlica, en canvi, en veu un reguitzell. En aquesta sèrie d’articles, professionals i intel·lectuals reflexionen i debaten sobre la vigència del catolicisme en la societat racional.

El sexè manament

Emma Riverola Escriptora

Tots dos llueixen carreres, doctorats, càrrecs de ­responsabilitat i obra publicada en els seus currículums. Domènec Melé és professor d’Ètica Empresarial al IESE. Victòria Camps, catedràtica de Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, presideix el Comitè Bioètic d’Espanya. Amb tots dos comparteixo un cafè. Melé em cita a les 8 del matí a la imponent seu del IESE, a l’acomodat barri de Pedralbes. Apareix ­puntual, amb vestit clerical, cabells blancs pulcrament pentinats i un somriure amable que no esborrarà en tota la conversa. Amb Camps em trobo a primera hora de la ­tarda, en una cafeteria del centre de Barcelona. Ha aconseguit fer un forat en la seva agenda abans de volar cap a Brussel·les. Elegant, discreta, intercanviem unes paraules de salutació i, sense preàmbuls, entra en matèria: «Per a l’ètica que vol ser universal i laica, el sexe no és un tema fonamental. No hi ha ­límits en les relacions sexuals. La llibertat és total. L’única restricció és la pròpia de qualsevol relació humana: no fer mal a una altra persona». Al contrari, Melé, abans d’abordar la qüestió, prefereix situar-la en el marc de l’ètica i de la moral: «L’ètica és un tractat de virtuts que busca l’excel·lència, no un simple conjunt de normes. La moral cristiana significa seguir Jesús en tots els àmbits de la nostra vida. Des de la concepció fins a la mort. És una guia per fer un bon ús de la llibertat».

Setmana Santa 8 Dues banyistes contemplen uns natzarens en una platja valenciana, l'abril passat.

Setmana Santa 8 Dues banyistes contemplen uns natzarens en una platja valenciana, l’abril passat. ARXIU / AFP

Sexualitat i compromís

Melé a penes gesticula, parla amb precisió i el seu to és net, gairebé asèptic. Ni una vacil·lació precedeix les seves paraules: «La tensió entre el desig i el que ens convé és forta, però s’ha d’humanitzar la sexualitat. Integrar-la en la persona i contemplar-la com a part de l’amor. D’un amor compromès i ­estable. Orientat a la unió. Obert a la vida». Amor i vida. Matrimoni i reproducció. Melé assenyala els dos condicionants que l’Església considera obligats per beneir les relacions sexuals.

Per Camps, la moral catòlica ­està obsessionada amb el sexe. Confon idees amb prejudicis i ­contempla el sexe com a pecat, per això només l’accepta sota unes ­normes molt específiques. «Si no hi ha mal -afirma la catedràtica-, tot està permès, perquè es tracta d’una relació privada i un compromís entre dues persones. Una forma d’expressar estima, amor o amistat cap a una persona. Personalment, el sexe sense amor l’entenc poc. Encara que és una realitat, opino que si la relació només es basa en l’instint o en la diversió, hi ha poca o cap diferència amb una relació purament animal».Condons, gais i educacióA partir de l’obligada equació catòlica de matrimoni i reproducció, Melé és taxatiu: «L’ús de l’anticonceptiu evita que l’amor doni fruit». Per tant, segons la seva manera de veure-ho, no és acceptable. Tampoc les relacions homosexuals, encara que aquí el professor apunta: «S’ha de respectar l’homosexualitat. Fins i tot hi pot haver una ordenació jurídica, però en cap cas hauríem de parlar de matrimoni. La trampa està a jugar amb la seva definició. No podem confondre la realitat amb el que nos-altres volem que sigui la realitat. Si no acotem el significat de matrimoni, també hi podríem arribar a incloure la poligàmia».Malgrat les notables divergències entre els discursos de Melé i Camps, tots dos coincideixen en la necessitat de millorar l’educació sexual a les escoles. «És gairebé inexistent -afirma Camps-. S’ha de distingir entre informar i educar. La primera qüestió es fa poc i malament. S’hauria de fer un esforç educatiu més gran sobre la dimensió de les relacions sexuals. Si només s’aprèn del que es veu a la televisió o el cine, es pot arribar a una concepció excessivament promíscua. Una relació tan íntima té una importància alta. S’ha passat d’un extrem a l’altre. La visió laica opta per no intervenir. La religiosa intervé massa». Melé, pel seu costat, apunta: «Un dels problemes més greus de la societat és confondre biologia amb sexualitat, i s’ofereix una educació deshumanitzada, no integrada en la totalitat del ser. Es perd el significat de la relació sexual i provoca curiositat malsana. No pot quedar reduïda a explicar l’ús del preservatiu».Pederàstia i celibat

«És terrible -assevera Melé-. No hi ha excuses per a la pedofília. És evident que s’han produït errades en la selecció de sacerdots i en ­alguna actitud d’encobriment. ­Però no hi ha relació entre el celibat i la pederàstia. És un problema de debilitat humana». Melé cita dades estadístiques que no mostren una proporció més gran de pederastes entre els religiosos.

Camps corrobora que és molt ­difícil demostrar causalitat entre celibat i pederàstia, encara que ­matisa que la repressió troba sortides que normalment no es buscarien. «El celibat és una opció respectable -apunta-. Però és ­antinatural». Melé no considera que sigui necessari corregir la norma del celibat. «S’ha revisat mil vegades. L’última, amb Pau VI, i es va pronunciar a favor de continuar amb la disciplina. És una qüestió ­d’entrega del cor. L’home casat s’ha d’entregar plenament al ­matrimoni. El sacerdot, al ­ministeri».

Les converses acaben molt més tard que els cafès. Melé demana rigor a l’hora de reflectir els seus arguments. Considera que els mitjans no són sempre objectius amb les informacions sobre l’Església. Hores després de la nostra xerrada, Camps envia un correu electrònic amb una sèrie d’aclariments.

Parlar de sexe, sí, però amb prevenció. Tots dos.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/20101102/sexe-manament/570875.shtml

Share

Recesión en la cama

Para disfrutar del sexo la pareja se debe ver como amantes  |  El buen sexo no sólo da placer sino también autoestima y armonía

La crisis lo está poniendo todo patas arriba, incluso nuestra vida sexual. Y los españoles nos debatimos entre dos prácticas: el sexo entusiasta y el sexo desconsolado. Parece que este último gana por goleada

¿Sexo contra la crisis o sin sexo por culpa de la crisis? Psicólogos, sexólogos y otros profesionales de la medicina no acaban de ponerse de acuerdo en cuál es nuestro comportamiento mayoritario entre las sábanas en los últimos dos años tras el estallido de una crisis que parece no tener fin. Si bien es cierto que las consultas a especialistas para solucionar la falta de apetito sexual han aumentado desde el inicio del tsunami económico, no lo es menos que una parte de la población se ha apuntado a la terapia-pasión y ha redescubierto el buen sexo, un antídoto perfecto contra la crisis, porque «no podemos olvidar que la dopamina liberada en una relación sexual gratificante actúa de recompensa, disminuye la ansiedad y aumenta la autoestima», establece Francisca Molero, directora del Institut de Sexologia de Barcelona y presidenta de la Societat Catalana de Sexologia.

Para los españoles, el sexo es cuestión de vital importancia, a tenor de las encuestas realizadas en los últimos años. Y su trascendencia va en aumento. Según un estudio elaborado en el 2004 por la Federación Española de Sociedades de Sexología, un 77% de los hombres reconocía darle mucha o bastante importancia al hecho sexual, frente a un 58% de las mujeres. Y en la primera Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 del Ministerio de Sanidad, el 86% de ellos y el 78,5% de ellas estaban de acuerdo en que la sexualidad es necesaria para el buen equilibrio personal. El sexo (léase siempre buen sexo) nos regala, además de placer, armonía y autoestima, claves de la felicidad según los expertos, porque «la buena sexualidad está relacionada con una buena vida», en palabras de Montserrat Calvo, psicóloga clínica, codirectora del Institut Ret de Barcelona y autora del libro Sexualidad atlética o erotismo. Descifrada su relevancia, en estos convulsos tiempos de recesión los españoles nos entregamos al deleite sexual desplegando dos tipologías antagónicas: la del sexo entusiasta y la del sexo desconsolado. La primera, tan gratificante como estimuladora a la hora de capear el temporal; la segunda, tan insatisfactoria que a la quiebra económica podemos acabar sumando la ruina de nuestra relación.

Más y mejor sexo «Sé que puede parecer absurdo, pero desde que me despidieron de la empresa para la que he trabajado los últimos ocho años me siento otra persona. Estoy más relajada, hago lo que no he podido hacer hasta ahora y disfruto más de todo, sobre todo de mi hija y de mi marido», narra Ana (nombre ficticio) con una sonrisa que se acentúa cuando menciona a su esposo. Se encuentra en el paro desde el pasado mes de enero –dos días antes de cumplir los 39– y tras el golpe inicial, explica, «decidí empezar a nadar, sin prisa pero sin pausa. Estoy haciendo un máster, estoy al lado de mi familia, me gusta lo que me está pasando y tengo tiempo por delante, porque el paro se acabará en el 2012. Entonces ya veremos…».

¿Y el sexo? «Quizás no se comprenda demasiado, debido a la situación, pero ¡mucho mejor que antes!», exclama. «Ahora tengo tiempo y estoy descansada, ya no pienso «venga, uno rápido que son las doce y me levanto a las seis». Antes, y con permiso de la niña, el fin de semana era casi el único momento posible para disfrutar del sexo, aunque, vista la experiencia actual, aquello no sé si era disfrutar», evalúa.

Con toda probabilidad, Ana pertenecía a ese grupo de personas cuyas elevadas dosis de estrés les impedían, mientras trabajaban, disfrutar del sexo. «Son personas que trabajan mucho, van al gimnasio, cuidan de la casa y los fines de semana tienen miles de compromisos sociales. Además, cuando van de vacaciones o de fin de semana lo han de aprovechar todo. De esa manera es imposible tener tiempo para el sexo. No han pensado en él, no le han dado prioridad porque el éxito social, laboral y económico les gasta toda la energía», analiza Francisca Molero. Disminuido el grado de ansiedad, aunque no eliminado, Ana se ha reencontrado con su sexualidad en una ocasión que puede parecer la menos propicia; sin embargo, declara rotunda: «Es mi momento y, vistos los resultados, no voy a desaprovecharlo». La crisis le restará caprichos o hará que se apriete el cinturón, pero le ha devuelto una sexualidad entusiasta que su marido también contribuye a impulsar: «Él está encantado. Hace un tiempo planificábamos fines de semana gastronómicos, ahora ya se plantea salidas con otro tipo de comilonas…», relata.

Un antídoto eficaz Un 45% de las mujeres españolas considera que menos estrés mejora la satisfacción sexual, según el informe Durex sobre Bienestar Sexual (2007-2008), y diversas teorías afirman que una cantidad adecuada de inquietud puede ser buena para nuestra relaciones sexuales, porque produce la adrenalina suficiente como para aumentar el deseo sexual. «Las personas que tienen una buena cohesión social, que se sienten «protegidas», y experimentan unas dosis de ansiedad y preocupación que no son muy altas suelen tener una mayor frecuencia en sus relaciones sexuales, sobre todo si se lo pasan bien», reflexiona Francisca Molero. El desasosiego no es incompatible con el sexo siempre que se dé en su justa medida, «porque, con la que está cayendo, estresados estamos todos, pero no hay que perder de vista el lado positivo. El sexo es gratis y no paga impuestos, ¡no le va a influir la subida del IVA! Además, a mí por lo menos me hace sentir más deseada, más atractiva, más fuerte», confiesa Ana, quien, sin duda, pertenece no sólo a la tipología de sexo entusiasta, sino también a la de aquellos que han sabido gestionar positivamente los cambios derivados de la crisis y «se han adaptado mejor a ella, aquellos que se valoran por lo que son y no por lo que tienen, que se mueven por preferencias y deseos y no por exigencias o falsas necesidades», sostiene Montserrat Calvo.

Un óptimo gobierno de las transformaciones nacidas de la crisis requiere, según los especialistas, la valoración y la buena administración de nuestras aptitudes y nuestro tiempo. Y en la cama, el tiempo el esencial. Más tiempo es sinónimo de mejora en nuestras relaciones, según la encuesta Durex sobre Bienestar Sexual. Más tiempo deriva en un mejor conocimiento de nuestros cuerpos, de cómo dar y recibir placer. Más tiempo nos permite gozar del romance y aumenta el nivel de comunicación con nuestra pareja. Más tiempo, en definitiva, desemboca en relaciones sexuales apasionadas y altamente placenteras, todo un antídoto contra la crisis, «porque el buen sexo desestresa, otorga equilibrio a tus emociones, además de aumentar las defensas del sistema inmunológico», completa Calvo, en sintonía con su colega Molero, para quien «sentirte deseado, tocado, acompañado, es un antídoto estupendo. También la masturbación o en algunos casos el sexo rápido pueden servir como válvula de escape a la ansiedad y ayudar al bienestar». Sus opiniones coinciden con las conclusiones de un reciente estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine que establece que quienes tienen un contacto físico diario con su pareja no ven acrecentado su estrés.

La tipología de sexo entusiasta podría quedar corroborada, también, por otros valores en alza no sólo en España, sino también en otros países. En Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa subía el sexo. Y también en Inglaterra. Los conciudadanos de Obama contribuyeron a que la venta de preservativos aumentara hasta un 6% en enero del año pasado; y los súbditos de la gélida Isabel II, algo más tacaños, han adoptado el sexo como su pasatiempo favorito para no gastar dinero, según un estudio de YouGov. Los españoles, ¿más desinhibidos?, nos hemos decantado por las tiendas especializadas en juguetes eróticos (un 19% los considera importantes para el placer sexual, como indica el informe Durex), porque sus ventas han crecido (casi un 20% en la Comunidad de Madrid desde que empezó la crisis).

Amantes sin aliento Frente a los que han redescubierto el buen sexo gracias a la crisis asoman aquellos que han visto enterrado su deseo bajo los escombros del revolcón económico. Forman parte de una numerosa legión de amantes desconsolados para los que la situación es tan difícil que ni la caricia consuela. «Intentamos echarle humor y decimos que nuestro amor, ahora, es espiritual», explica apesadumbrado David (también nombre ficticio). «Hace más de un año que no conseguimos un hat-trick semanal –término utilizado, por ejemplo, en fútbol cuando el deportista consigue marcar tres goles– y es descorazonador. Pero no estoy ni para jugar un partido a la semana», acepta con resignación este comercial de 48 años que se medica contra la depresión desde hace uno. David reconoce, incluso, que ni siquiera despiertan su deseo las mujeres más sexys del mundo: «Quiero muchísimo a mi mujer, pero no tengo ganas de nada. ¡No me acostaría ni con Angelina Jolie!». La incertidumbre, el miedo y la ansiedad en altas dosis acaban con el impulso de cualquiera. «Si las preocupaciones son muchas, el sexo deja de ser una prioridad. Además, los antidepresivos disminuyen la libido y alteran la respuesta orgásmica. En estos casos se tiene una menor frecuencia sexual», analiza Francisca Molero.

Esa sensación de haber perdido la libido entre los cascotes del terremoto financiero parece estar afectando a un buen número de personas, aunque los más acongojados son los hombres. La cultura y la biología han jugado en contra de las mujeres, que han vivido siempre con altibajos en cuanto al deseo sexual se refiere: los tratamientos antidepresivos han sido prescritos, hasta ahora, a un mayor número de ellas, los cambios hormonales provocan una sexualidad variable, la educación las había alejado hasta hace unas décadas del placer y algunos médicos sin visión rasgaban su vagina durante el parto o practicaban histerectomías sin tener en cuenta sus futuras relaciones sexuales. Un panorama, el femenino, poco alentador si además tenemos en cuenta que «el principal problema del deseo en la mujer tiene que ver con que no piensa en sexo y si no se piensa en algo es difícil desearlo. No le dedica tiempo porque está ocupadísima y cuando se quiere poner está cansada. Si se pensara más, se iría activando el deseo», observa Molero.

Tocados y hundidos Y mientras en las mujeres la falta de deseo viene de lejos, los hombres han visto en los últimos tiempos como el estrés y el cansancio azotaban su orgullo sexual. Ellas empezaron a hablar de sus problemas con amigas y con especialistas –psicólogos y ginecólogos– hace tiempo: «Siempre hemos tenido más facilidad para pedir ayuda. No nos avergüenza ni nos sentimos humilladas por ello», manifiesta Montserrat Calvo. Ellos raramente comentan sus problemas sexuales. Es su secreto mejor guardado: tienen que mantener el tipo ante las mujeres… y ante sus iguales. Pero la situación empieza a cambiar. Según varios especialistas, el goteo de hombres por las consultas médicas no cesa y suelen acudir mayoritariamente a médicos de familia y urólogos, según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 2009. «La falta de deseo en la actualidad es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en las mujeres ha sido un trastorno con cierta prevalencia que, aunque lentamente, tiende a la baja; en los hombres, la prevalencia en la población aumenta», describe el psicólogo Pere Font, director del Institut d»Estudis de la Sexualitat i la Parella.

¿El mito del español siempre a punto se derrumba? Al margen de las disfunciones biológicas, el universo masculino parece ponerse patas arriba debido a la crisis y «a los cambios sociales de las últimas décadas. Ese modelo español pertenece a otra época, aunque siempre hay quien todavía, a nivel funcional, no se ha incorporado mentalmente al siglo XXI «, explica Font. El cansancio, el estrés, la ansiedad, la toma de antidepresivos y el miedo a no dar la talla convierten en amantes apáticos a los que fueron fogosos compañeros de juegos sexuales. Los que trabajan lo hacen más horas y más presionados y llegan a casa arrastrándose sin quitarse de encima el miedo a perder el empleo. Los que lo han perdido pueden pasarse el día dándole vueltas al Euribor, revisando el coste del colegio de los niños o las facturas del hogar, amén de verse realizando funciones que tradicionalmente no les han sido propias, como las devaluadas tareas domésticas. Demasiada presión acaba por enterrar la pasión. «Y es que la ansiedad es al deseo lo que el plomo a las perdices», compara Montserrat Calvo. Además, los expertos coinciden en señalar que si el hombre siente que ha fallado y no busca ayuda acaba de perder el impulso porque no quiere volver a exponerse a la misma situación. Y a modo de perversa espiral, cuanto menos sexo, más estrés, y cuanto más estrés, menos ímpetu. El resultado puede dar al traste, incluso, con nuestra relación: «La falta de deseo nos afecta, sobre todo, si tenemos pareja. Si la persona tiene pocas ganas, se siente culpable de no poder satisfacer las necesidades de su pareja y muchas veces tiene relaciones porque se obliga».

El resultado es que la respuesta sexual no es satisfactoria y hará que se sienta peor después de la relación o la evite. El compañero o compañera, entonces, se siente inseguro, no deseado, aparecen las dudas, la incomunicación y pueden acabar teniendo problemas de pareja», detalla Francisca Molero.

A pesar de todo, los españoles, entusiastas o desconsolados, consideramos el sexo como algo primordial en nuestras vidas y ni la crisis impide que un tercio se sienta muy satisfecho con su vida sexual y más de la mitad bastante satisfecha.

HOMBRES Y MUJERES FRENTE A LA APATÍA

Que hombres y mujeres vivimos el sexo de forma diferente es un principio aceptado universalmente. ¿Pero cómo vivimos la inapetencia sexual? Según Pere Font, psicólogo y director del Institut d»Estudis de la Sexualitat i la Parella, «para los hombres la falta de deseo implica un incumplimiento de su mandato como hombre: satisfacer a su compañera sexual. De hecho, a veces el malestar es tan insoportable que establece la causa fuera de sí mismo: mi pareja ya no me motiva, no soy yo, es ella».

Las mujeres, en cambio se sitúan en el centro del conflicto, «el problema soy yo», y no culpan al otro. «Además, mientras el hombre suele pensar que la situación es transitoria, «ya pasará, es sólo estrés», la mujer está convencida de que el problema es que ella no es normal», concluye Font.

En muchas ocasiones la falta de deseo femenino emana de la cultura y de las oscilaciones hormonales. En los hombres «el cambio es más chocante y más doloroso. Por eso nosotras aceptamos mejor el envejecimiento. Los hombres buscan relaciones que los rejuvenezcan», determina Montserrat Calvo, psicóloga clínica y codirectora del Institut Ret. La falta de deseo se atribuía a edades maduras, tanto en ellos como en ellas. En los últimos años, sin embargo, «se encuentra clínicamente en un margen que puede comenzar sobre los 35 o 40 años, aunque no es raro encontrar parejas que ya lo manifiestan desde la década anterior», establece Font.

Son hombres y mujeres en una edad de plenitud sexual atrapados por las preocupaciones y las presiones sociales y laborales. «El estrés y el cansancio acaban con el sexo, con crisis o sin crisis. Para disfrutar del buen sexo la pareja se ha de ver como amantes, no como padres o trabajadores, y para eso necesitan dedicarle al sexo tiempo y espacio», anota Calvo.

Los números del sexo

FRECUENCIA 35%
El 35% mantiene relaciones sexuales cada dos o tres días y el 31% una vez a la semana. Sólo en torno a un 3% practica sexo cada día.

SIN RELACIONES 22%
 El 22% de las españolas no tuvo relaciones en 2008 frente al 12% de los españoles. El principal motivo entre ellas ha sido la viudedad y entre ellos, la falta de deseo.

QUIEREN MÁS 45%
 A los hombres les gustaría tener relaciones con más frecuencia en un 45% de los casos, casi el doble que a las mujeres.

UNA SOLA PERSONA 76%
 El 76% de los hombres mantienen relaciones con una sola persona. En el caso de las mujeres la cifra sube hasta casi el 90%.

SATISFACCIÓN 1/3
 Un tercio de la población española afirma estar muy satisfecha con su vida sexual. El 54% de los hombres y el 52% de las mujeres dicen estar bastante satisfechos.

POCO COMPROMISO 1/2
Casi la mitad de las mujeres y poco más de un 30% de los hombres quieren amar y ser amados.

SIN PROBLEMAS 74%
 El 74% de la población no se ha sentido preocupada por su vida sexual

MEJOR DE NOCHE 31%
 Solemos mantener relaciones sexuales los fines de semana (31%) y por la noche (65%), especialmente en el dormitorio (93%)

NO HACE FALTA AYUDA Preguntar
 Cuando ha tenido algún problema, la mayoría no ha pedido ayuda. Los que sí lo han hecho acudieron a urólogos y médicos de familia, los hombres, y a psicólogos y ginecólogos, las mujeres.

MUY COMÚN Caricias
 Los besos, las caricias y el sexo vaginal son las prácticas más frecuentes entre los que sí las tuvieron.

SIN EXPERIENCIA Deseo
 Lo que más les preocupa a los hombres es la falta de experiencia y no tener pareja sexual. A las mujeres, la pérdida del deseo, sobre todo entre los 45 y 64 años.

http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20100821/53985347631/recesion-en-la-cama.html

Share

Un futuro en el que nadie sea mercancía de nadie

MATILDE ARAGÓ GASSIOT
MAGISTRADA

La proliferación de la prostitución de carretera en varios puntos de Catalunya ha reabierto el debate de si sería conveniente regular de alguna forma esa actividad. A mi juicio, la respuesta debe ser negativa. Las alternativas a la prostitución están totalmente vinculadas a las alternativas que deben darse para avanzar en la igualdad de género y combatir la pobreza que afecta a una parte de la población, mayoritariamente a mujeres. Y esas alternativas deben pasar forzosamente por políticas de formación, de conciliación de la vida laboral y familiar, de promoción en el trabajo y de igualdad de oportunidades. Y de erradicación de la violencia. Una cosa es que todo el mundo tenga derecho a ganarse la vida y otra es profesionalizar todas las alternativas, sea cual sea su consecuencia. En esto todo el mundo estaría de acuerdo. También en el hecho de que hay que lograr un sistema de protección de las personas que están en una franja de pobreza y no tienen recursos para salir de ella, y más especialmente a las mujeres que están en la peor situación por haber estado en manos de mafias y proxenetas.
Esto exige invertir en políticas de formación, de integración de extranjeras, de recursos sociales, de inserción, etcétera, y un sistema de subsidios y ayudas públicas que incluya una protección para las mujeres y hombres mayores que no han tenido acceso a otras posibilidades. ¿Cuántas mujeres que han trabajado cuidando a familiares, en la limpieza o en otras profesiones están también sin protección social, en un nivel grave de pobreza? Es preciso, pues, avanzar hacia la realización de medidas, siempre desde la comprensión y el respeto a las mujeres que están en esta situación, y buscar oportunidades laborales para ellas.
Es preciso también hacer efectivas políticas de educación sexual contra la violencia en las relaciones humanas y disuasorias de la compra de servicios sexuales, estableciendo un sistema de sanciones contra los compradores y generando un descrédito social respecto a estas prácticas que alimentan directa o potencialmente el mercado mundial de tráfico de personas. Porque la sexualidad libre es incompatible con la compra de la sexualidad del otro. Y en una sociedad que ha aceptado el derecho al propio cuerpo y a la libertad sexual no tiene sentido que se quieran mantener los negocios de prostitución como si se tratara de un servicio necesario, ya que se trata de prácticas y conceptos incompatibles. Las mancebías, las casas de tolerancia, los burdeles, han sido históricamente la contrapartida de la represión sexual. No aceptamos, pues, la demagogia de abrir macroprostíbulos de mujeres explotadas en nombre de esta libertad: libertad del cliente contra libertad de la mujer; libertad del negocio del proxeneta sin límites, libertad de explotación. Esto no debería formar parte de un Estado social que garantiza los derechos humanos básicos de las personas.
En conclusión, se trata de un problema social y de género de primer orden. Habría que trabajar con tal de que en un futuro próximo ni las mujeres ni los hombres puedan ser la mercancía de nadie, ni tengan esta opción de empleo, y que ni los hombres ni las mujeres tengan esta opción de compra. Por unas relaciones sexuales libres y sin violencia entre todos los seres humanos.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=715581

Un futur en què ningú sigui mercaderia de ningú

MATILDE ARAGÓ GASSIOT

La proliferació de la prostitució de carretera en diversos punts de Catalunya ha reobert el debat de si seria convenient regular d’alguna manera aquesta activitat. A parer meu, la resposta ha de ser negativa. Les alternatives a la prostitució estan totalment vinculades a les alternatives que s’han de donar per avançar en la igualtat de gènere i a combatre la pobresa que afecta una part de la població, majoritàriament dones. I aquestes alternatives han de passar forçosament per polítiques de formació, de conciliació de la vida laboral i familiar, de promoció a la feina, i d’igualtat d’oportunitats. I d’eradicació de la violència. Una cosa és que tothom tingui dret a guanyar-se la vida, i una altra és professionalitzar totes les alternatives, sigui quina en sigui la conseqüència. En això tothom hi estaria d’acord. També en el fet que s’ha d’aconseguir un sistema de protecció de les persones que estan en una franja de pobresa i no tenen recursos per sortir-ne, i més especialment les dones que estan en la pitjor situació per haver estat en mans de màfies i proxenetes.
Això exigeix invertir en polítiques de formació, d’integració d’estrangeres, de recursos socials, d’inserció, etcètera, i un sistema de subsidis i ajudes públiques, que incloguin una protecció per a les dones i homes grans que no han tingut accés a altres possibilitats. ¿Quantes dones que han treballat cuidant familiars, en la neteja o en altres professions no tenen protecció social i estan en un nivell greu de pobresa?
Cal, doncs, caminar cap a la realització de mesures, sempre des de la comprensió i el respecte a les dones que estan en aquesta situació, i buscar oportunitats laborals per a totes les dones que respectin la dignitat, la llibertat sexual i que es garanteixi la protecció contra l’assetjament sexual.
Cal fer també efectives polítiques d’educació sexual contra la violència en les relacions humanes i dissuasives de la compra de serveis sexuals, establint un sistema de sancions contra els compradors i generant un descrèdit social respecte a aquestes pràctiques que alimenten directament o potencialment el mercat mundial de tràfic de persones. Perquè la sexualitat lliure és incompatible amb la compra de la sexualitat de l’altre. I en una societat que ha acceptat el dret al propi cos i a la llibertat sexual no té sentit que es vulgui mantenir els negocis de prostitució com si es tractés de un servei necessari, ja que es tracta de pràctiques i conceptes incompatibles. Les cases de tolerància, els bordells, han estat històricament la contrapartida a la repressió sexual. No acceptem, doncs, la demagògia d’obrir macroprostíbuls de dones explotades en nom d’aquesta llibertat: llibertat del client contra llibertat de la dona; llibertat del negoci del proxeneta sense límits, llibertat d’explotació. Això no hauria de formar part d’un estat social que garanteix els drets humans bàsics de les persones.
En conclusió, es tracta d’un problema social i de gènere de primer ordre. S’hauria de treballar per tal que en un futur proper ni les dones ni els homes puguin ser la mercaderia de ningú, ni tinguin aquesta opció d’ocupació, i que ni els homes ni les dones tinguin tampoc aquesta opció de compra. Per unes relacions sexuals lliures i sense violència entre tots els éssers humans.

*Magistrada

Share

EDITORIAL: De nuevo la prostitución

La llegada del buen tiempo ha incrementado la presencia de prostitutas en numerosos puntos de la red de carreteras de Catalunya, así como en zonas de Barcelona como las Ramblas. Se trata de una situación cíclica que, en algunos casos, ocasiona molestias a los vecinos de las zonas donde se da el fenómeno, pero que, más allá de eso, obliga a plantear de nuevo el debate de si es aconsejable algún tipo de regulación de la prostitución. Porque se trata de una actividad que, según varios estudios, no solo no mengua, sino que tiene una clientela en alza incluso entre sectores de la población joven, educada en una sexualidad no represiva y a priori con suficientes oportunidades como para dar salida al erotismo de forma natural y sin contraprestación económica.
Quienes plantean soluciones drásticas, como la abolición legal de la prostitución, son conscientes de las grandes dificultades de llevar a la práctica ese programa de máximos por la simple razón de que si hay oferta es porque hay demanda. Pero dejar las cosas como están tampoco parece lo más razonable, porque la indefinición legal sobre la prostitución en España –no está explícitamente autorizada, aunque tampoco prohibida– deja un margen de ambigüedad suficiente para el proxenetismo. La explotación sexual de la mujer, aunque sea con el consentimiento teórico de esta, está condenada por el convenio de Nueva York de 1949.
Regular el ejercicio de la prostitución por parte de las mujeres que libremente quieran hacer de ella su fuente de ingresos, sin que nadie las explote, no es, ciertamente, un objetivo idílico. Pero no sería disparatado organizar una realidad que es imposible ignorar y que es mejorable.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=715627&idseccio_PK=1006

EDITORIAL: De nou la prostitució

L’arribada del bon temps ha incrementat la presència de prostitutes en nombrosos punts de la xarxa de carreteres de Catalunya, i també en zones de Barcelona com ara la Rambla. Es tracta d’una situació cíclica que, en alguns casos, ocasiona molèsties als veïns de les zones on es dóna el fenomen, però que, més enllà d’això, obliga a tornar a plantejar el debat de si és aconsellable alguna mena de regulació de la prostitució. Perquè es tracta d’una activitat que, segons diversos estudis, no sols no minva, sinó que té una clientela en alça fins i tot entre sectors de la població jove, educada en una sexualitat no repressiva i a priori amb prou oportunitats com per donar sortida a l’erotisme de forma natural i sense contraprestació econòmica.
Els que plantegen solucions dràstiques, com l’abolició legal de la prostitució, són conscients de les grans dificultats de portar a la pràctica aquest programa de màxims per la simple raó que si hi ha oferta és perquè hi ha demanda. Però deixar les coses com estan tampoc sembla el més raonable, perquè la indefinició legal sobre la prostitució a Espanya –no està explícitament autoritzada, malgrat que tampoc està prohibida– deixa un marge d’ambigüitat suficient per al proxenetisme. L’explotació sexual de la dona, encara que sigui amb el consentiment teòric d’aquesta, està condemnada pel conveni de Nova York del 1949.
Regular l’exercici de la prostitució per part de les dones que lliurement vulguin fer-ne la seva font d’ingressos, sense que ningú les exploti, no és, certament, un objectiu idíl·lic. Però tampoc seria cap bogeria organitzar una realitat que és impossible ignorar i que és millorable.

Share

Tres de cada cinco italianos de más de 65 años siguen teniendo relaciones sexuales

  1. • Los publicistas han detectado que los mayores constituyen un apetitoso mercado potencial
<b>Vitalidad</b> Una pareja pasea por una calle del centro de Roma, ayer. Foto: ROSSEND DOMÈNECH
Vitalidad Una pareja pasea por una calle del centro de Roma, ayer. Foto: ROSSEND DOMÈNECH
ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

«Es un mercado gigantesco». Los publicistas italianos, a remolque de las cada vez más numerosas investigaciones sobre la vida de los ancianos, les consideran un segmento de población hacia el que dirigir una parte importante del consumo. Acabando o comenzando por el sexo, lo que ha añadido un pellizco de morbo al tema, porque resulta que uno de cada dos italianos de más de 65 años se declara enamorado y tres de cada cinco siguen practicando sexo.
Se especula sobre si ha influido el descubrimiento de la Viagra y similares. Sin embargo las estadísticas –en las que se suele mentir– y las investigaciones –que a veces apuntan a un objetivo comercial– no lo confirman: solo un tercio de los varones italianos usan ayudas, cifra que aumenta al 44% por encima de los 75 años. Los demás, a pelo. De paso, las estadísticas (de institutos como el ISTAT y el CENSIS, entre otros) informan de que quienes más ayudas sexuales consumen son los varones de 40 a 50 años. Y los jóvenes de 20 y 30, que cuando salen toman mucho y después necesitan un empujón. «La generación Viagra no es la de los ancianos», coinciden todos.
El universo de la sexualidad de los ancianos ha sido muy estudiado en Italia, y no solo en los últimos dos años. Tal vez porque con la crisis económica a cuestas, los mayores han demostrado una solvencia (por sus ahorros) de la que hasta el Gobierno nacional se ha beneficiado, ya que le ha permitido tomar medidas menos drásticas. El descubrimiento del mercado de la cuarta edad (cruceros, dientes postizos, días azules o dorados) llega después del de los gais y del de los solteros, cada vez más abundantes y también hipotéticos buenos clientes.
El Instituto Internacional de Sexología de Florencia y otros análogos atribuyen el interés de los ancianos por el sexo y por el sexo de los ancianos a varios factores. La vida ahora es más larga y se puede vivir mejor que antes. Alargándose la vida, se han ido ampliando también sus posibilidades.
A espaldas de hijos y nietos
Los sociólogos apuntan, en cambio, a que los sesentañeros y setentañeros de la actualidad son los que, de jóvenes, protagonizaron la revolución sexual de los años 60 y que, simplemente, han seguido haciéndolo. Lo que sucede es que ahora se habla de ello y antes no. Y lo importante, al parecer, es que se trata de territorios por descubrir y tal vez conquistar comercialmente. Curiosamente estos ancianos activos confiesan que, para hacerlo, se esconden de hijos y nietos.
Según el CENSIS, los italianos sexualmente activos entre los 61 y los 70 años son el 73,4% y entre los que han pasado de los 70 son el 39,1%. A la hora de indicar una edad en la que la gente que conocen ya no lo hace, los encuestados la sitúan en una media de 69 años para los hombres y 66,5 para las mujeres. El dato coincide con el publicado por la Universidad de Chicago, referido al periodo 2005-2006: «Hasta los 65 años, el ritmo sexual es parecido al de los jóvenes».
El dato italiano se refiere a los hombres y mujeres casados o convivientes de toda la vida, porque los solteros y viudos, sean varones o mujeres, lo tienen más peliagudo: las mujeres solas (de más de 65 años) admiten una pareja por año, mientras que en el caso de los hombres no se sabe. Los investigadores afirman que aquí hay un agujero negro, ya que los varones recurren a la prostitución.
Esta prolongación de la actividad sexual, debida al alargamiento de la vida y a la mejora de la salud, corre pareja también al aumento de las separaciones y los divorcios, que ha sido del 74% en los últimos 15 años. Curiosamente se han incrementado también las segundas bodas, que representan el 13,2% del total de las parejas casadas. Los sociólogos confrontan los datos y constatan que si el promedio nacional de duración de los matrimonios es de 14 años, han aumentado también los divorcios después de los 24 años de casados. Es decir, que para muchos italianos después de los 50 años empieza una segunda vida.
Metidos en Internet
Tal vez esto explique por qué los sesentañeros que se meten en internet han pasado en los últimos cuatro años del 15,7% al 32,8% (14,8 millones), o que 200.000 se hayan bajado un software –Eldy– que simplifica la navegación. O que una parte de ellos prosiga su vida sexual con bastante normalidad. A los 71 años, Jane Fonda puede declarar en público: «Nunca tuve un sexo mejor que ahora» sin que nadie se escandalice y la Gloria Swanson de Sunset Boulevard ya no parecería una excéntrica.
Aunque para Emanuele Jannisi, titular del primer curso de sexología (Universidad de L’Aquila), en la base hay un silogismo férreo: «el sexo está relacionado con la salud, esta con el dinero, ergo…». Tanta curiosidad ha destemplado a la escritora Natalia Aspesi, que ha planteado: «¿Por qué no dejan en paz a los ancianos?».

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=713794&idseccio_PK=1007&h=

TRANSFORMACIONS SOCIALS A ITÀLIA |EL SEXE TAMPOC TÉ EDAT

Tres de cada cinc italians de més de 65 anys continuen tenint relacions sexuals

  1. • Els publicistes han detectat que la gent gran constitueix un llaminer mercat potencial
<b>Vitalitat</b> Una parella passeja per un carrer del centre de Roma, ahir. Foto: ROSSEND DOMÈNECH
Vitalitat Una parella passeja per un carrer del centre de Roma, ahir. Foto: ROSSEND DOMÈNECH
ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

«És un mercat gegantesc». Els publicistes italians, a remolc de les cada vegada més nombroses investigacions sobre la vida de la gent gran, veuen els ancians com un segment de població cap al qual dirigir una part important del consum. Acabant o començant pel sexe, cosa que ha afegit un pessic de morbo al tema, perquè resulta que un de cada dos italians de més de 65 anys es declara enamorat i que tres de cada cinc afirma que continua practicant sexe.
S’especula sobre si ha influït el descobriment de la Viagra i similars. No obstant, les estadístiques –en què s’acostuma a mentir– i les investigacions –que a vegades apunten a un objectiu comercial– no ho confirmen: només un terç dels homes italians fan servir ajudes, xifra que augmenta al 44% per sobre dels 75 anys. Als altres, no els cal utilitzar res. De passada, les estadístiques (d’instituts com l’ISTAT i el CENSIS, entre d’altres) informen que qui més ajudes sexuals consumeix són els homes de 40 a 50 anys. També els joves de 20 i 30, que quan surten prenen força copes i després necessiten una empenta. «La generació Viagra no és la de la gent gran», coincideixen a afirmar tots.
L’univers de la sexualitat dels ancians ha estat molt estudiat a Itàlia, i no només en els últims dos anys. Potser perquè amb la crisi econòmica a sobre, la gent gran ha demostrat una solvència (pels seus estalvis) de la qual fins i tot el Govern nacional s’ha beneficiat, ja que li ha permès prendre mesures menys dràstiques. El descobriment del mercat de la quarta edat (creuers, dents postisses, dies blaus o daurats) arriba després del dels gais i del dels solters, cada vegada més nombrosos i considerats com a hipotètics bons clients.
L’Institut Internacional de Sexologia de Florència i altres d’anàlegs atribueixen l’interès dels ancians pel sexe i pel sexe dels ancians a diversos factors. La vida ara és més llarga i es pot viure en millors condicions que abans. A l’allargar-se la vida, les seves possibilitats també s’han anat ampliant.
D’amagat de fills i néts
Els sociòlegs apunten, en canvi, que la generació que ara té entre seixanta i setanta anys són els que, de joves, van protagonitzar la revolució sexual dels anys 60 i que, simplement, han continuat fent-ho. El que passa és que ara es parla d’això i abans no se’n parlava. I l’important, segons sembla, és que es tracta de territoris per descobrir i potser conquistar comercialment. Curiosament aquests ancians actius confessen que, per fer-ho, s’amaguen de fills i néts.
Segons el CENSIS, els italians sexualment actius entre els 61 i els 70 anys són el 73,4% i entre els que passen dels 70 representen el 39,1%. A l’hora d’indicar una edat en què la gent que coneixen deixa de fer-ho, els enquestats la situen en una mitjana de 69 anys per als homes i 66,5 per a les dones. La dada coincideix amb la informació publicada per la Universitat de Chicago, referida al període 2005-2006: «Fins als 65 anys, el ritme sexual és semblant al dels joves».
La dada italiana es refereix als homes i dones casats o que conviuen de tota la vida, perquè els solters i viudos, siguin homes o dones, ho tenen un pèl més complicat: les dones soles (de més de 65 anys) admeten tenir una parella per any, mentre que en el cas dels homes, es desconeix. Els investigadors afirmen que aquí hi ha un forat negre, ja que els homes recorren a la prostitució.
Aquesta prolongació de l’activitat sexual, que es deu a l’allargament de la vida i a la millora de la salut, també va de la mà de l’augment de les separacions i els divorcis, que ha estat del 74% en els últims 15 anys. Curiosament també han augmentat les segones núpcies, que representen el 13,2% del total de les parelles casades. Els sociòlegs confronten les dades i constaten que si la mitjana nacional de durada dels matrimonis és de 14 anys, també han augmentat els divorcis després dels 24 anys de casats. És a dir, que per a molts italians, després dels 50 anys comença una segona vida.
Connectats a Internet
Potser això explica per què la generació que ara té seixanta anys i que es connecta a Internet ha passat en els últims quatre anys del 15,7% al 32,8% (14,8 milions), o que 200.000 persones s’hagin baixat un programari –Eldy– que simplifica la navegació. O que una part d’aquest segment de població prossegueixi la seva vida sexual amb força normalitat. Als 71 anys, Jane Fonda pot declarar en públic: «Mai no he tingut un sexe més bo que el d’ara» sense que ningú s’escandalitzi i la Gloria Swanson de Sunset Boulevard ja no semblaria una excèntrica.
Tot i que per a Emanuele Jannisi, titular del primer curs de sexologia (Universitat de L’Aquila), hi ha un sil·logisme ferri a la base: «el sexe està relacionat amb la salut, la salut amb els diners, ergo…». Tanta curiositat ha molestat una mica l’escriptora Natalia Aspesi, que ha plantejat: «¿Per què no deixen la gent gran en pau?».

Share

Elisabet Parra: «Ahora es fácil ejercer el sexo de pago hasta en un callejón»

‘LA BARCELONA CALENTA’. Biblioteca Bonemaison.
Sant Pere més Baix, 7. A las 19.00 horas.

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

La colección L’Arca de la editorial Robinbook solicitó a Elisabet Parra escribir el libro La Barcelona calenta. Hoy, la periodista dedicada al ámbito de la belleza, explica cómo se vivía y practicaba la sexualidad en la ciudad durante la posguerra.

–La prostitución era habitual entonces…
–Sí. Ahora está mal visto recurrir al sexo pagado. No encontraremos a ningún hombre que lo reconozca, pero en aquel tiempo había un presupuesto mensual para ello.

–¿Habló con prostitutas de la época?
–No, porque muchas habían fallecido o ya eran mayores. Lo único que pude es hablar con algunos usuarios. Ellos me contaron lo de la parte del salario dedicado a los placeres del sexo; que todas las prostitutas no eran del oficio, sino que había algunas amas de casa que se veían obligadas a ejercer la prostitución porque sus maridos habían fallecido en el frente o porque estaban presos y ellas no tenían recursos.

–Había mujeres de clase alta.
–Sí, por ejemplo la nieta de un notario a la que dejó el marido con dos hijos. Como nunca había trabajado decía que prefería «echar un polvo que limpiarlo».

–En aquel tiempo la prostitución se ejercía bajo techo.
–Estaba permitida, las mujeres pasaban por un reconocimiento médico que las validaba para trabajar en prostíbulos. Hoy es fácil ejercer la prostitución hasta en un callejón.

–¿Cómo se relacionaban prostitución y régimen franquista?
–Ciertas prácticas estaba mal vistas dentro del matrimonio y con las prostitutas los hombres podían tenían sexo más imaginativo.

–Explicará muchas anécdotas…
–La picaresca ha sido típica de la época de la posguerra. Por ejemplo las gateras, mujeres que captaban a los hombres por las calles, se los llevaban a la prostituta y luego les robaban. O aquellas chicas que no tenían cartilla de puta porque decían que era la primera vez que se iban a la cama con alguien que no fuera su marido.

–¿Desapareció la cartilla?
–Tras la guerra, las prostitutas se fueron de Barcelona pensando que las iban a meter en la cárcel. Y cuando llegaron los legionarios hubo muchas violaciones. El Gobierno tuvo que legislar.

–¿Ahora habría que legislar?
–Sí, estaría bien legislar por el bien de todos…, aunque quizá ya estamos suficientemente controlados por todas partes.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=694050&idseccio_PK=1008

PERIODISTA|AL GRA // ENTREVISTA

Elisabet Parra: «Ara és fàcil exercir el sexe de pagament fins i tot en un carreró»

‘LA BARCELONA CALENTA’. Biblioteca Bonnemaison.
Sant Pere més Baix, 7. A les 19.00 hores.

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

La col·lecció L’Arca de l’editorial Robinbook va sol·licitar a Elisabet Parra escriure el llibre La Barcelona calenta. Avui la periodista dedicada a l’àmbit de la bellesa explica com es vivia i es practicava la sexualitat a la ciutat durant la postguerra.

–La prostitució era habitual llavors…
–Sí. Ara està mal vist recórrer al sexe pagat. No trobarem cap home que ho reconegui, però en aquell temps hi havia un pressupost mensual dedicat a això i tot.

¿Va parlar amb prostitutes de l’època?
–No, perquè moltes havien mort o ja eren grans. Només vaig poder parlar amb alguns usuaris. Em van explicar això de la part del salari dedicada als plaers del sexe; que totes les prostitutes no eren de l’ofici, sinó que hi havia algunes mestresses de casa que es veien obligades a exercir la prostitució perquè els seus marits havien mort al front o perquè estaven presos i elles no tenien recursos.

–Hi havia dones de classe alta.
–Sí, per exemple la néta d’un notari deixada pel marit amb dos fills. Com que mai no havia treballat deia que preferia «fotre un polvo que no treure la pols».

–En aquell temps la prostitució s’exercia sota sostre.
–Estava permesa, les dones passaven per un reconeixement mèdic que les validava per treballar en prostíbuls. Avui és fàcil exercir la prostitució fins i tot en un carreró.

–¿Com es relacionaven prostitució i règim franquista?
–Certes pràctiques estaven mal vistes dins el matrimoni i amb les prostitutes els homes podien tenir sexe més imaginatiu.

–Deu explicar moltes anècdotes…
–La picaresca ha sigut típica de l’època de la postguerra. Per exemple les gateres, dones que captaven els homes pels carrers, els portaven a la prostituta i després els robaven. O aquelles noies que no tenien cartilla de puta perquè deien que era la primera vegada que se n’anaven al llit amb algú que no fos el seu marit.

–¿Va desaparèixer la cartilla?
–Després de la guerra, les prostitutes se’n van anar de Barcelona pensant que les ficarien a la presó. I quan van arribar els legionaris hi va haver moltes violacions. El Govern va haver de legislar-ho.

–¿Ara caldria legislar-ho?
–Sí, estaria bé legislar-ho pel bé de tothom…, tot i que potser ja estem prou controlats pertot arreu.

Share

Catherine Millet cuenta su otra vida sexual en ‘Celos’

• La autora relata su infierno al descubrir la recíproca infidelidad de su marido

ELENA HEVIA
BARCELONA

Hace unos 10 años, Catherine Millet, directora de la más prestigiosa revista de arte francesa, se atrevió a firmar uno de los ejercicios más extremos en la indagación de la propia sexualidad. Escandalizar, en un país que como Francia elevó el libertinaje a la categoría de arte y tiene en el podio de sus maestros al marqués de Sade, tiene su mérito. Tras La vida sexual de Catherine M., el rigor aplicado a un tema tan vidrioso como el de la sexualidad en sus más variadas acepciones, Millet, 61 años, publica Celos (Anagrama / Empúries) que cultiva la misma mirada entomológica frente a una actividad más extendida que la participación en orgías.
Millet ha venido a Barcelona para explicar –con la distancia expositiva de una clase magistral– que de lo que realmente se siente avergonzada es de los sentimientos que despertó en ella el descubrimiento de que su marido, el escritor Jacques Henric, le era recíprocamente infiel, a cuyo análisis pormenorizado dedica este libro. Para la autora hay que leer Celos como la cara B de su anterior novela (¿o habría que llamarla ensayo?). «Durante años esta obra no tuvo título y la mencionaba como un complemento informativo de La vida sexual… Y, sí, añade una luz nueva a aquella obra porque considero que la pulsión que encendía mis celos es otro aspecto de mi sexualidad».

PARÁLISIS / De cómo el pensar en la sexualidad que su marido ejercitaba por su cuenta paralizó la suya propia –y fue una gran parálisis porque la de Millet era extremadamente animada– y de cómo gracias a la escritura de La vida sexual… pudo recuperarla es el gran tema de Celos. «Cuando los periodistas decían envidiar mi libertad sexual y me preguntaban si había conocido los celos, tenía que decirles que sí». Millet ha explicado ese sí ahora en 250 páginas.
El libro se remonta a la infancia y primeras experiencias sentimentales de la autora y funciona como un psicoanálisis literario. De hecho la autora pidió ayuda a un profesional en dos ocasiones. La segunda para solucionar el colapso en el que la colocaban sus celos tremebundos y de-sempolvar del inconsciente el haber visto a hurtadillas a su madre besando a un amante: «Mi madre me confesó que había tenido siete amantes, entonces quedé muy impresionada, pero con el tiempo he superado ampliamente esa cifra».
Si el avasallador éxito de Millet como autora despertó los celos del marido escritor es algo que Millet descarta con una sonrisa. Henric, rendido a sus pies, se sumó al fenómeno editorial con dos libros, uno en el que se recogían los desnudos fotográficos que él hizo a su mujer y otra con textos propios titulado significativamente Como si nuestro amor fuese una porquería.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=689409&idseccio_PK=1013&h=

LLETRES / MEMÒRIES

Catherine Millet relata la seva altra vida sexual a ‘Gelosia’

  1. • L’autora explica el seu infern al descobrir la recíproca infidelitat del seu marit
ELENA HEVIA
BARCELONA

Fa uns 10 anys, Catherine Millet, directora de la més prestigiosa revista d’art francesa, es va atrevir a firmar un dels exercicis més extrems en la indagació de la pròpia sexualitat. Escandalitzar, en un país que com França va elevar el llibertinatge a la categoria d’art i té al podi dels seus mestres el marquès de Sade, té el seu mèrit. Després de La vida sexual de Ca-
therine M
., el rigor aplicat a un tema tan vidriós com el de la sexualitat en les seves més variades accepcions, Millet, 61 anys, publica Gelosia (Empúries / Anagrama) que cultiva la mateixa mirada entomològica davant una activitat més estesa que la participació en orgies.
Millet ha vingut a Barcelona per explicar –amb la distància expositiva d’una classe magistral– que del que realment se sent avergonyida és dels sentiments que va despertar en ella el descobriment que el seu marit, l’escriptor Jacques Henric, li era recíprocament infidel, a l’anàlisi detallada del qual dedica aquest llibre. Per l’autora s’ha de llegir Gelosia com la cara B de la seva anterior novel·la (¿o s’hauria d’anomenar assaig?). «Durant anys aquesta obra no va tenir títol i l’esmentava com un complement informatiu de La vida sexual… I, sí, afegeix una llum nova a aquella obra perquè considero que la pulsió que encenia la meva gelosia és un altre aspecte de la meva sexualitat».

PARÀLISI / De com el pensar en la sexualitat que el seu marit exercitava pel seu compte va paralitzar la seva pròpia –i va ser una gran paràlisi perquè la de Millet era extremadament animada– i de com gràcies a l’escriptura de La vida sexual… la va poder recuperar és el gran tema de Gelosia. «Quan els periodistes deien que envejaven la meva llibertat sexual i em preguntaven si havia conegut la gelosia, havia de dir-los que sí». Millet ha explicat aquest sí ara en 250 pàgines.
El llibre es remunta a la infància i primeres experiències sentimentals de l’autora i funciona com una psicoanàlisi literària. De fet l’autora va demanar ajuda a un professional en dues ocasions. La segona per solucionar el col·lapse en què la col·locaven la seva gelosia tremebunda i desenterrar de l’inconscient el fet d’haver vist d’amagat la seva mare besant un amant: «La meva mare em va confessar que havia tingut set amants, llavors vaig quedar molt impressionada, però amb el temps he superat àmpliament aquesta xifra».
Si l’avassallador èxit de Millet com a autora va despertar la gelosia del marit escriptor és una cosa que Millet descarta amb un somriure. Henric, rendit als seus peus, es va sumar al fenomen editorial amb dos llibres, un en què es recollien els nus fotogràfics que va fer a la seva dona i un altre amb textos propis titulat significativament Como si nuestro amor fuera basura.

Share